NEN3140 inspectie

De inspectie voor uw bestaande elektronische installaties

 

NEN 3140 inspectie en de arbowet
Conform de arbowetgeving bent u verplicht om uw elektronische installaties met regelmaat te laten controleren. Het laten controleren van installaties is belangrijk voor de veiligheid van uw collega’s, medewerkers en relaties, maar ook voor uw juridische aansprakelijkheid. Denk daarbij ook aan uw ketenaansprakelijkheid.

Elektrische installaties
Om veilig gebruik van elektrische installaties zoveel mogelijk te waarborgen, schrijft NEN 3140 inspectie voor dat elektrische installaties periodiek moeten worden geïnspecteerd. De inspectie bestaat uit een visuele inspectie en uit een inspectie door meting en beproeving.

Waar moet de inspectie aan voldoen?
De inspectie die beschreven is in NEN 3140 inspectie geldt voor bestaande installaties.
In de NEN 1010 staan de voorwaarden waaraan een nieuwe installatie moet voldoen.
Een inspectie mag uitgevoerd worden door minimaal een vakbekwaam persoon. Deze persoon heeft kennis van elektrotechniek op minimaal LTS energietechniek. Verder heeft hij kennis van NEN 3140 inspectie, NEN 1010 en eventueel aanvullende normen met betrekking tot het uitvoeren van een inspectie.
Voor laagspanningsinstallaties is de NEN 3140 inspectie van toepassing. Deze Nederlandse aanvulling op de Europese NEN-EN 50110-1 richtlijn stelt eisen aan het minimale veiligheidsniveau van laagspanningsinstallaties. Eén van die eisen is dat eigenaars en/of gebruikers deze installaties regelmatig moeten laten inspecteren. Voor midden- en hoogspanningsinstallaties geldt de NEN 3840.

De arbeidsinspectie en verzekeringsmaatschappijen beschouwen de NEN 3140 inspectienorm als bindend. Laat u periodiek NEN 3140 inspecties uitvoeren, dan kunt u richting wetgever en verzekeraar hard maken dat u er alles aan heeft gedaan om te voldoen aan de gestelde veiligheidseisen.
Voldoet u niet aan uw verplichtingen op dit gebied, dan kan de arbeidsinspectie tot maatregelen overgaan. In het ‘gunstigste’ geval krijgt u een boete opgelegd. Lees meer over NEN 3140 inspectie.

Is er een situatie waarbij acuut gevaar dreigt, dan kan ook besloten worden de werkzaamheden in uw bedrijf of organisatie stil te leggen. Het lijkt er op dat ook verzekeringsmaatschappijen, na een schadegeval, steeds vaker gaan vragen om aan te tonen dat u aan uw verplichtingen, om de installatie goed te onderhouden, hebt voldaan.

Naast het laten uitvoeren van inspecties bent u ook verplicht een installatieverantwoordelijke en een werkverantwoordelijke voor uw installaties aan te wijzen. De eerstgenoemde is verantwoordelijk voor het technische beheer en onderhoud van de installaties, de laatstgenoemde geeft aan hoe er met de installaties gewerkt moet worden. Beide taken kunnen door één, maar ook door meerdere personen worden uitgevoerd. Op dit moment zijn bedrijven, (semi) overheden en verhuurders/ beheerders verplicht de elektrotechnische installaties in hun panden periodiek te laten inspecteren. Ook voor particulieren is het raadzaam en veilig om dergelijke inspecties te laten uitvoeren.

NEN 3140 inspectie
Voor de inspectie van laagspanningsinstallaties is de NEN 3140 van toepassing. Deze Nederlandse aanvulling op de Europese NEN-EN 50110-1 richtlijn stelt eisen aan het minimale veiligheidsniveau van laagspanningsinstallaties. Eén van die eisen is dat eigenaars en/of gebruikers deze installaties regelmatig moeten laten inspecteren. Voor midden- en hoogspanningsinstallaties geldt de NEN 3840.

NEN 3140 norm:

Inhoud van de inspectie
Voor de uitvoering van inspecties hanteren wij een kwaliteitsborgingsysteem zoals dat door de KEMA en de Arbeidsinspectie is opgesteld.

Dit systeem behelst de volgende fasegewijze aanpak:

Kosten van een NEN 3140 inspectie
Wilt u meer informatie over de inspectie van uw laagspanningsinstallatie conform de NEN 3140?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij sturen u graag een voorstel toe. Wij hanteren voor de prijsstelling een intern protocol waarbij de prijzen worden gebaseerd op basis van de gegevens van de installatie of, bij onvoldoende gegevens, op basis van m2 BVO (bruto vloer oppervlak).